czas lokalny:
odwiedzin:SQ2ICT
Tomasz Kuklinski
Bydgoszcz
PZK OT04


W
itam odwiedzaj´┐Żcych moja stron´┐Ż

Witam odwiedzaj´┐Żcych moja stron´┐Ż
Na imi´┐Ż mam Tomasz, mieszkam w Bydgoszczy
Moje zainteresowanie radiem si´┐Żga mniej wi´┐Żcej sz´┐Żstej klasy szko´┐Ży podstawowej.
Zawsze bardziej ceni´┐Żem s´┐Żuchanie radia ni´┐Ż ogl´┐Żdanie telewizji.
Pierwszy kontakt z radioamatorstwem mia´┐Ż miejsce w klasie ´┐Żsmej ...
Bezpo´┐Żrednia styczno´┐Ż´┐Ż z radiem CB. By´┐Ży to jeszcze te szcz´┐Żliwe czasy kiedy mo´┐Żna tam by´┐Żo spotka´┐Ż ludzi traktuj´┐Żcych to  pasmo jako pasje.
Jak´┐Że odmiennie ni´┐Ż dzisiejszy kana´┐Ż 19 ........
Zacz´┐Ż´┐Żem wtedy zwraca´┐Ż uwag´┐Ż na wszelkie anteny na dachach, a przede wszystkim te kt´┐Żre nie by´┐Ży antenami przeznaczonymi do odbioru telewizji.
Zacz´┐Ż´┐Żem wtedy rozumie´┐Ż czym s´┐Ż wielkie konstrukcje antenowe kr´┐Żtkofalowc´┐Żw.
Przez lata szko´┐Ży ´┐Żredniej "wsi´┐Żk´┐Żem" w radioamatorstwo na ca´┐Żego, co prawda nadal w kr´┐Żgach pasma obywatelskiego, ale juz wiedzia´┐Żem ze radio jest dla mnie bardzo wa´┐Żne, styczno´┐Ż´┐Ż ze ´┐Żrodowiskami kr´┐Żtkofalarskimi nast´┐Żpowa´┐Ża cz´┐Żciej. Coraz bardziej rozpala´┐Żo si´┐Ż we mnie umi´┐Żowanie do fal radiowych oraz radioamatorstwa.
Po rozpocz´┐Żciu pracy zawodowej w marcu 1999 roku za namow´┐Ż koleg´┐Żw Andrzeja SP2WXZ (SK) Leszka SP2LQH (nie aktywny juz kr´┐Żtkofalowiec) oraz Andrzeja SP2BLC wst´┐Żpi´┐Żem do klubu kr´┐Żtkofalowc´┐Żw SP2KAE mieszcz´┐Żcego sie przy siedzibie LOK na ulicy Toru´┐Żskiej w Bydgoszczy.
W pa´┐Żdzierniku 1999 roku przyst´┐Żpi´┐Żem do egzaminu, zaliczy´┐Żem go z wynikiem pozytywnym.
Licencje kr´┐Żtkofalarsk´┐Ż otrzyma´┐Żem dopiero w kwietniu 2000 roku, wtedy to rozpocz´┐Ża sie samodzielna przygoda z kr´┐Żtkofalarstwem pod znakiem SQ2ICT.
Przygoda ta trwa po dzie´┐Ż dzisiejszy i rozwija sie coraz bardziej.
Nale´┐Ż´┐Ż do PZK i jestem cz´┐Żonkiem oddzia´┐Żu terenowego OT-04 w Bydgoszczy.
Na pasmach amatorskich mo´┐Żna mnie spotka´┐Ż w emisjach fonicznych oraz modach cyfrowych RTTY, PSK, JT65, FT8, FeldHell, APRS i innych.
Zainteresowania falami radiowymi si´┐Żgn´┐Ży nie tylko zakres´┐Żw radioamatorskich. Zawodowo zwi´┐Żzany jestem z pasmami AirBand w zakresach cywilnym oraz czysto wojskowymi. Mam styczno´┐Ż´┐Ż z radiostacjami, radiokompasami, systemami telemetrycznymi, systemami odzewowymi (IFF) oraz radiolokacyjnymi czyli od radiostacji a´┐Ż po radary pok´┐Żadowe.
Po´┐Ż´┐Żczeniem pasji radioamatorstwa z zainteresowaniami zawodowymi jest "wirtualny radar - odbiornik" pracuj´┐Żcy w systemie ADS-B jaki zbudowa´┐Żem w grudniu 2015 roku, przekazuj´┐Żcy dane do sieci Flightradar24.
Dzia´┐Ża on pod symbolem T-EPBY19 w sieci Flightradar24 umo´┐Żliwia ´┐Żledzenie samolot´┐Żw komunikacyjnych przelatuj´┐Żcych w promieniu oko´┐Żo 230 mil morskich od mojej lokalizacji.
Staram sie ci´┐Żgle go ulepsza´┐Ż i rozbudowywa´┐Ż aby uzyska´┐Ż mo´┐Żliwie najwi´┐Żkszy zasi´┐Żg i skuteczno´┐Ż´┐Ż odbioru.


VY 73 Tomaszpogoda na dzi´┐Ż

aktywno´┐Ż´┐Ż pasm dniu 
ostrze´┐Żenia burzowe


Flag Counter